Znieważenie a zniesławienie – jaka kara grozi w poszczególnym przypadku

utworzone przez | 09 08 2018 | 0 komentarzy

Zniewaga i zniesławienie są przestępstwami przeciwko czci. Każde z nich regulują odrębne artykuły w Kodeksie karnym. Sprawdź, czym różnią się wspomniane czyny zabronione i dowiedz się, jaka kara grozi za ich popełnienie.

Zniewaga

Według art. 212 Kodeksu Karnego przestępstwo zniewagi polega na znieważeniu innej osoby w jej obecności (albo pod jej nieobecność) publicznie bądź z zamiarem, by zniewaga dotarła do danej osoby. Znieważyć można pismem, słowem, czynem lub innym zachowaniem uznawanym za obraźliwe. Za popełnienie wspomnianego przestępstwa grozi grzywna lub kara ograniczenia wolności. Do zniewagi dochodzi też wtedy, gdy daną osobę znieważono przy pomocy środków masowego komunikowania, np. internetu (sprawca podlega wówczas grzywnie, karze ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do roku). Okolicznością, która pozwala sądowi na odstąpienie od wymierzenia kary za zniewagę, jest wyzywające zachowanie pokrzywdzonego bądź sytuacja, gdy pokrzywdzony odpowiedział na zniewagę znieważeniem lub naruszeniem nietykalności cielesnej.

Zniesławienie

Zgodnie z artykułem 216 Kodeksu Karnego zniesławienie polega na pomówieniu innej osoby, instytucji, grup osób, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej o postępowanie lub właściwości mogące poniżyć ją wobec opinii publicznej lub/i narazić na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania danego zawodu, prowadzenia konkretnego rodzaju działalności bądź pełnienia określonego stanowiska. Przestępstwo zniesławienia podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Pomówienie dokonane przy pomocy środków masowego komunikowanie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności bądź karze pozbawienia wolności do roku. Co istotne, w przypadku publicznego podnoszenia zarzutów, przestępstwa nie popełnia osoba rozgłaszająca albo podnosząca prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu albo dotyczący postępowania osoby, która pełni funkcję publiczną.

Znieważenie a zniesławienie – różnice

Do podstawowych różnic między zniewagą a zniesławieniem należy sfera, w jaką popełnione przestępstwo godzi, a także przedmiot ochrony. Przepisy regulujące pierwszy ze wspomnianych czynów chronią wewnętrzne poczucie godności człowieka, z kolei artykuł Kodeksu Karnego tyczący się drugiego z nich ma na celu ochronę wizerunku pokrzywdzonego w oczach innych ludzi. Co więcej, znieważyć można wyłącznie osobę fizyczną, a zniesławić – również grupę osób, instytucję, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Warto wiedzieć, że zdarzają się sytuacje, gdy sprawca, pomawiając osobę fizyczną, popełnia wobec niej także przestępstwo zniewagi. W takich przypadkach sąd rozpatruje sprawę łącznie (w jednym postępowaniu ) i ma prawo wymierzyć jedną karę łączną.

Przepisy regulujące przestępstwa znieważenia i zniesławienia różnią się w dyspozycji oraz w sankcji. Zdarza się, że jeden czyn popełniony przez sprawcę nosi znamiona obydwu wyżej wspomnianych czynów zabronionych. Należy wiedzieć, że każde z tych przestępstw jest ścigane z oskarżenia prywatnego.

Źródło: Kancelaria EA

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły